Verksamhetsberättelse 2012

Direktor har ordet

År 2012 har varit ännu ett händelserikt år i Skyddsvärnets historia. Samhällets utveckling och klienters och uppdragsgivares behov gör att vi fortsätter att röra oss framåt. Vi är oavbrutet verksamma med förbättringar för att utveckla det sociala arbetet.

Skyddsvärnet har med engagemang arbetat vidare för att möta det intresse och stöd som omvärlden visat oss i vårt opinionsarbete för allas lika värde. Vi har förmedlat och tagit emot kompetens och kunskap för att möjliggöra ett samhälle där alla ges lika möjligheter. Lärdomar och kloka råd från engagerade föreläsare och deltagare på Skyddsvärnets seminarier i aktuella socialpolitiska ämnen har spridits vidare in i myndigheter, organisationer och samhället. Tillsammans blir vi medskapande för en bättre värld.

Vårdkedjan är vårt verktyg

Vårdkedjan är det verktyg vi har för att möjliggöra för Skyddsvärnets klienter att leva ett fungerande liv genom Vårt motto Hjälp till självhjälp genomsyrar all vår verksamhet.  Hjälp till självhjälp. I det förändringsarbete vi bedriver möter vi hos våra klienter både rädslor och framtidstro. För det behöver vi dels en grundförståelse av hur det är att leva i utanförskap, dels användbara redskap för att bryta isoleringen. Under året har en verksamhetschef anställts för att förstärka, samordna och leda arbetet med innehållet och utvecklingen av Vårdkedjan.

Vi har utökat Vårdkedjan med flera enheter för att säkerställa behoven och efterfrågan hos våra uppdragsgivare. Det innebär att våra medarbetare arbetar på nya sätt så att vi, i ett fortsatt gemensamt arbete, har samsyn på våra klienter. Vi har Skyddsvärnet som gemensam plattform för detta arbete. Ömsesidiga utbildningar är ett av många verktyg. Detta har bland annat inneburit en utbildningssatsning på det salutogena arbetssättet för alla medarbetare.

Utvecklingsarbete

Ett annat exempel på utvecklingsarbete är att Skyddsvärnet tagit fram landets första certifierade ledarskapsutbildning för dem som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. Den första certifierade ledaren blev klar i december. Vidare har organisationen under det gångna året genomfört samhällsorientering på somaliska och tigrinja för nyanlända.

Skyddsvärnet vill kunna svara upp med kunskap och engagemang på de förväntningar som ställs på oss från landets kommuner, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och andra uppdragsgivare. Låt 2013 bli ett år då vi med öppna famnar och fulla av energi tillsammans fortsätter att utveckla det sociala arbetet i Sverige. I det finns en stor kraft.

Stockholm i april 2013
Nilla Helgesson
Direktor
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Ladda ner

Ta del av VB 2012 här.