Minskad ojämlikhet

Skyddsvärnets värdeord ”hjälp till självhjälp” är kärnan i vår verksamhet. Vi har sedan starten 1910 arbetat för att motverka social utslagning. Vi har stöttat människor i olika livssituationer med en utgångspunkt i att alla människor har ett lika värde och att alla har rätt till att inkluderas i samhället.

Vi har bedrivit olika projekt med varierande målgrupper där fokus har legat på inkludering. SEF, (Sveriges ensamkommandes förening) som startades som ett projekt är i dag en fristående förening för personer som kommit till Sverige som ensamkommande barn.

Projektet, Inkludera Mera syftade till att personer med intellektuell funktionsnedsättning skulle få bättre förutsättningar för anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

Delmål 10.2
Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Mer info kommer.

Tillbaka