Fredliga och inkluderande samhällen

Skyddsvärnets mål är att förhindra social utslagning. Vi vilar på en transparent och demokratisk värdegrund där vi ständigt arbetar med inkludering. Social hållbarhet är en av grunderna för fredliga och inkluderande samhällen och genom att ha det i fokus i våra verksamheter bidrar vi till målet. År 2016 vann Skyddsvärnet ”Årets Bästa Samhällsförbättrare” av Famna. Nomineringen gällde Skyddsvärnets köksutbildning för svenska romer som gav alla deltagare jobb. Priset uppmärksammade förnyelse och innovation i den idéburna sektorn.

Skyddsvärnet bedriver även SAFE som är ett uppdrag som ökar tryggheten för barn och unga som vistas i Stockholms city. Verksamheten utförs på uppdrag av Stockholms stad där trygghetsvärdarna fungerar som trygga vuxna i en otrygg miljö. Arbetet handlar om att uppmärksamma barn och unga som är i behov av stöd och hjälp. I dessa fall arbetar dem med att länka vidare till andra insatser.

Det är många kvinnor och barn som flyr från våld i nära relation. För att kunna erbjuda en trygg plats bedriver vi två skyddade boenden. Insatserna anpassas efter varje specifik situation och individ, med fokus på trygghet och hjälp att hitta nya livsvägar. Vårt uttalade barnrättsperspektiv innebär att varje barn får ett anpassat stöd utifrån sitt eget behov. Givetvis tar vi även emot kvinnor utan barn. Vi arbetar även med att ta emot hedersrelaterade ärenden i skyddat boende.

Delmål 16.1
Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

Delmål 16.7
Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

Exempel på hur Skyddsvärnet bidrar till mål 16

  • Genom SAFE har tusentals barn och unga slussats vidare till andra hjälpinstanser.
  • Vi erbjuder alla rätt till att bli medlemmar i Skyddsvärnet och närvara vid årsmöten och därmed bidra till ett socialt hållbart samhälle.

Tillbaka