Familjhemsvård

Familjehemsvården erbjuder förstärkt familjehemsvård för ungdomar och vuxna med eller utan beroende- och kriminalitetsproblematik eller psykosocial problematik. Skyddsvärnet startade sin familjehemsverksamhet 1981.

Bli familjehem

Vi söker nya familjehem att samarbeta med. För oss är det viktigt att du/ni som familjehem har ett genuint intresse för människor. Som familjehem behöver du kunna ge tid, engagemang och kunna erbjuda trygga och tillitsfulla relationer. Vi matchar placeringsförfrågan med den målgrupp som ni vill ta emot.

Faktablad

uppdragsgivare

Vi har avtal med ett flertal kommuner i Sverige samt med Kriminalvården.
Vi tar emot förfrågningar från hela landet och utifrån den information som
framkommer kring klientens behov och önskemål gör vi sedan en matchning
med lämpligt familjehem. Läs mer om vem som kan komma till oss och hur det går till.

Faktablad


Familjen Strömberg berättar om varför de är familjehem hos Skyddsvärnet.

matchning efter behov

Utifrån klientens behov och önskemål gör vi en matchning med något av våra utredda familjehem, vilka finns i hela Sverige, men med tyngdpunkt på Storstockholm och angränsande län. Det finns en stor mångfald i de cirka 80 familjehem som vi samarbetar med och vi har därför möjlighet att erbjuda något som passar den enskildes behov.

Vi erbjuder den placerade en drogfri miljö, social gemenskap och stöd i vardagen. Vår målsättning är att den placerade ska få en fungerande sysselsättning och en meningsfull fritid. Den boende och familjehemmet har kontinuerlig kontakt med ansvarig familjehemskonsulent både via regelbundna uppföljningsmöten och via telefon eller mejl.

Skyddsvärnet erbjuder kompletterande tilläggstjänster via vår Öppenvård.

Skyddsvärnets Familjehemsvård har tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva familjehemsvård och står därmed under myndighetens tillsyn i arbetet med den berörda målgruppen.

Vilka är vi?

Hos Familjehemsvården arbetar kvalificerade familjehemskonsulenter och en enhetschef med erfarenhet och utbildning inom socialt arbete.På Skyddsvärnets Familjehemsvård arbetar Anders, Lovisa och Nour.

Mångfald & öppenhet

Våra medarbetare har olika bakgrund och inriktning, vilket ger oss en bred kunskap och mångfald i vårt arbete och våra möjligheter att möte klientens och uppdragsgivarens behov. Våra familjehemskonsulenter talar svenska, engelska, norska, spanska och persiska. Vi använder oss av auktoriserade tolkar vid våra uppföljningsmöten.

Vi är en verksamhet som är öppen för alla som kommer i kontakt med oss – oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det betyder bland annat att vi bemöter alla människor lika. Vi tolererar inte kränkande, hotfulla eller diskriminerande uttalanden och handlingar.

Kontakt familjehemsvården

Växel: 08 729 17 30, familjevarden@skyddsvarnet.se

Lovisa Älenmark, enhetschef, Familjehemsvården och Öppenvården
070-092 14 55, lovisa.alenmark@skyddsvarnet.se