God utbildning för alla

Genom att utveckla våra sociala företag skapas fler möjligheter för personer att förvärva sig kunskap och färdigheter, där målet är att få ett avlönat arbete. Arbetsintegreringen sker på uppdrag av Arbetsförmedlingen och kommuner. Vi satsar även internt på kompetensförhöjning för anställd personal. Vi erbjuder bland annat alla anställda utbildning MI, KBT, KASAM, bemötande och förhållningssätt samt utbildning i lågeffektivt bemötande. Skyddsvärnet erbjuder även enskilda kompetenshöjande insatser för att stötta och utveckla medarbetare i deras arbete, för att de i sin tur ska kunna utföra ett kvalitativt arbete för våra klienter och de som arbetstränar.

Skyddsvärnet erbjuder kontinuerligt kompetensutveckling och konkreta lösningar för att långsiktigt motivera personal till att bibehålla en hög nivå av professionalism i våra verksamheter.

Skyddsvärnet har tidigare även bedrivit flera projekt, bland annat Inkludera Mera, med syfte att öka kunskapen hos arbetsgivare kring personer med IF (intellektuellt funktionshinder). Skyddsvärnet erbjuder även företag och organisationer diverse utbildningar.

Våra webbinarier som anordnas lyfter aktuella samhällsfrågor som till exempel inkludering för hållbara samhällen och att förebygga självmord. Många som deltar på våra webbinarier kommer från den offentliga sektorn, där dessa webbinarier kan ses som fortbildning.

Delmål 4.4
Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

Exempel på hur Skyddsvärnet bidrar till mål 4

  • Genom att anställa handledare som är experter inom yrket får arbetstränaren de rätta förutsättningarna samt individanpassat stöd i sitt lärande.
  • Skyddsvärnet erbjuder med jämna mellanrum kompetensförhöjning till medarbetare för att dessa i sin tur ska kunna utföra sitt arbete.

Tillbaka