Jämställdhet

Skyddsvärnet bygger på en demokratisk grund vilket har lett till att kvinnor i hög grad har intagit ledande positioner. År 2009 tillsattes för första gången en kvinna som direktor på Skyddsvärnet, som har fortsatt att leda organisationen framåt. Även vice direktor är kvinna och hälften av alla positioner som enhetschef i Skyddsvärnet består av kvinnor.

Skyddsvärnet är den första aktören i Sverige att driva halvvägshus för kvinnor, som sker på uppdrag av Kriminalvården.

Delmål 5.5
Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Exempel på hur Skyddsvärnet bidrar till mål 5

  • Skyddsvärnets löner bestäms enligt kollektivavtal och branschkrav. Vi arbetar årligen med aktiva åtgärder och lönekartläggning.
  • Arbetar med att ge kvinnor som är utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld ett skyddat boende och stödåtgärder för att nå ett fungerande liv.
  • Ledningen i Skyddsvärnet består av 100% kvinnor, styrelsen består av 70% kvinnor och 44% kvinnor av cheferna är kvinnor.

Tillbaka