Direktupphandling

Skyddsvärnet har avtal med Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbund och med cirka 130 kommuner över hela Sverige. Merparten av avtalen är ramavtal. Skyddsvärnets organisation, verksamhet och flexibilitet ger goda möjligheter till direktupphandling. Direktupphandling ger en kort ledtid, mellan förfrågan till beslut vilket innebär att klienten snabbt får den hjälp hen behöver.

Direktupphandling kan användas i tre situationer:

  • Om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) är tröskelvärdet i direktupphandlingar 7 701 675kr från 1 januari 2020.
  • I vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering.
  • Om det finns synnerliga skäl.

Tillvägagångssätt

Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras, till exempel om annonsering, konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande. De upphandlande myndigheterna och enheterna kan alltid utgå från de upphandlingsrättsliga principerna: principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Dessutom behöver de grundläggande upphandlingsprinciperna bara tillämpas om en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet bedöms ha ett bestämt gränsöverskridande intresse. Bestämt gränsöverskridande intresse innebär att den aktuella upphandlingen är intressant för leverantörer etablerade inom EU och inte bara Sverige.

Exempel på insatser som kan direktupphandlas genom Skyddsvärnet:

  • Skyddat boende
  • Stödboende
  • Familjehemsvård
  • Träningslägenheter
  • Utbildning om hot och våld i arbetslivet

Kontakta oss via formuläret. Ge en kort beskrivning kring vilken insats som efterfrågas. Kontakt tas omgående för att fortsätta diskussion kring behov, utförande, tidsperspektiv, pris, avtal och samarbetsformer.

Exempel och prisbild

Här finner du ett bifogat exemplet där vi beskriver våra stödboenden Björka Bromma och Björka Hässelby, där vi även angivit en prisbild för pris/dygn.

Exempel Björka stödboende

Läs mer om direktupphandling på:
upphandlingsmyndigheten.se

Intresseanmälan direktupphandling

Ge en kort beskrivning kring vilken insats som efterfrågas. Vi kontaktar dig sedan inom kort.

  • Vi behöver ditt godkännande för att kunna ta emot din intresseanmälan och hantera dina uppgifter. Tack!