UtbildningAR

Skyddsvärnet är en opinionsbildande och utbildande organisation. Vi sprider kunskap genom våra seminarier, webinarier, podcast och andra digitala kanaler. Skyddsvärnets erbjuder även kompetensutvecklande utbildningar inom en rad specifika områden.

Våra utbildningar riktar sig till företag, organisationer eller myndigheter som vill kompetensutveckla sin enhet/grupp/avdelning. Det gäller uppdragsutbildning som erbjuds i grupp. Vi erbjuder ej enskilda platser. Vi arbetar med en non-profit-grund och återinvesterar all eventuell vinst i våra verksamheter.

Nedan kan du läsa om våra kompetensutvecklande utbildningar.

Hot och våld i arbetslivet

Hur kan vi förebygga hot och våld i arbetslivet? Hur kan vi hantera situationen när skadan redan är skedd? Detta är några av delarna i utbildningen Hot och våld i arbetslivet. Utbildningen ger deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper i att förebygga, hantera och efterbearbeta hotfulla situationer. För att få ut så mycket som möjligt av tillfället rekommenderar vi en heldagsutbildning innehållande fysiska övningar (halva dagen) som självförsvar, frigöringstekniker och självskydd. Vi kan anpassa utbildningen utefter önskemål.

GA-metoden – Grundutbildning

Genom att utveckla självinsikt och motivation hos personer som befinner sig långt utanför arbetsmarknaden kan anställningsbarheten förbättras. Utbildningen i GA-metoden bidrar till att effektivisera arbetet. Utbildningen i grundläggande anställningsbarhet, GA-metoden, vänder sig till handledare, coacher, medarbetare och chefer som arbetar med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Genom GA-metoden kan en handledares bedömning av individens anställningsbarhet och utvecklingsområden lyftas fram. Individen får en återkoppling som hjälp till sin självinsikt och motivation för att förbättra sin anställningsbarhet. Bedömningen sker på ett objektivt sätt och bygger på faktiska iakttagelser. Återkopplingsinstrumentet som man använder sig av innehåller ett antal påståenden inom åtta olika centrala områden. Instrumentet fylls i löpande eller vid uppföljningssamtal och resultatet ligger till grund för individens fortsatta utveckling. De som går utbildningen i GA-metoden får praktiska verktyg och teoretisk kunskap i hur man på bästa sätt kan effektivisera arbetet med att få ut personer i arbete. Vi erbjuder även fortsättningsutbildning samt handledning inom GA-metoden.

Jalla för alla – metod för bättre integration

Utbildningen handlar om att skapa en plattform för ungdomar att samtala, reflektera och vara sig själva och samtidigt växa som individer. Det kan även ses som en kurs i hur det svenska samhället fungerar utifrån behoven som finns i gruppen. Deltagarna fokuserar på olika teman som är uppdelade i olika block; Info/Fakta, Metod/Övning, Diskussion och Reflektion.

Utbildningen omfattar tre heldagar men det finns en kortversion som fokuserar på att främst visa och lära ut de olika övningarna och metoderna. Vid båda utbildningarna får deltagarna handfasta verktyg i att kunna arbeta med tex ensamkommande ungdomar på ett interaktivt sätt. Utbildningarna bidrar även till ökad insikt om hur olika ett budskap kan tas emot om man väljer olika kommunikationsstrategier.

Utbildningens metodmaterial består av tre delar; ett handledningshäfte, en metod-del med olika teman samt ett häfte med olika övningar som kan anpassas till de olika temana. Materialet ger dig allt du behöver för att arbeta med egna grupper och ger dig även en inblick i vad ensamkommande ungdomar själva har lagt vikt vid.

Barista

Utbildningen vänder sig till de som vill arbeta på café, lunchserveringar, glass- och fikaställe m.m. Innehåller områden såsom branschkunskap, yrkesroller, arbetsuppgifter, fördjupad kaffekunskap, från planta till kopp, bryggningsmetoder, kaffedrycker, mjölkteori, latte art, arbetsmiljö, ergonomi, hälsa, service och värdskap, försäljning, skapa en attraktiv mötesplats på caféet, grundläggande livsmedelshygien och praktik.

Trädgårdsutbildning

Skyddsvärnets trädgårdsutbildning inom växthusodling och försäljning riktar sig till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Skyddsvärnet har exempelvis tidigare genomfört denna utbildning på en anstalt för kvinnor.

Samhällsorientering – på olika språk

Vi utgår ifrån metodmaterialet som är en samling av information, diskussions- och reflektionsövningar som kursledaren ska använda sig av under samhällsorienteringen. Tanken är att kursledaren ska inspireras och vägledas av häftet snarare än att följda det blint. Deltagarna har olika bakgrunder och det är av vikt att kursledaren i introduktionsfasen av kursen försöker att göra sig införstådd i vilken atmosfär det är i gruppen. Därmed kan materialet enklare anpassas efter deltagarna.

Områden som ingår:

 • Att komma till Sverige: I detta block ligger fokus på integration, etablering samt Sveriges historia.
 • Att bo i Sverige: I detta block introduceras deltagaren till den svenska arbetsmarknaden. Det presenteras olika typer av boendeformer samt praktiska saker kring det vardagliga livet. Dessutom handlar här en del om det svenska statsskicket, demokrati samt välfärden.
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige: Blocket ger deltagaren en inblick i olika utbildningsmöjligheter i Sverige samt vad det innebär att validera utländsk kompetens. Blocket innehåller även information om företagande, skatter och deklaration. Fritid, kultur- och föreningsliv är ytterligare segment av detta block.
 • Individens rättigheter och skyldigheter: I detta block ligger fokus på jämställd- och jämlikhet, rättigheter för homo-, bi- och transsexuella personer i Sverige samt diskrimineringslagstiftningen. Ytterligare får deltagaren information om diverse hjälporganisationer (BRIS, kvinnojourer osv.) som finns att vända sig till vid behov. Här diskuteras även normer, i världen men speciellt i Sverige.
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige: I det femte blocket introduceras deltagaren till svensk lagstiftning om äktenskap och samboförhållanden. De får veta mer om vad det innebär att vänta barn samt vilket stöd som finns att erhålla från statens håll. Blocket informerar även om barn och ungdomars rättigheter i förhållande till sina föräldrar.
 • Att påverka i Sverige: Blocket ger en inblick i hur Sverige styrs, samt vilken roll den Europeiska Unionen har i förhållande till sina medlemsstater (däribland Sverige). Det görs en djupdykning i termen demokrati – vad det innebär i teorin och praktiken. Information om rösträtt och val ges också.
 • Att vårda sin hälsa i Sverige: I detta block läggs fokus på hur en kan vara hälsosam och vårda sin kropp. Information ges om hälso-, sjuk- samt tandvård men även om hur en kan äta och motionera för att må bra.
 • Att åldras i Sverige: I detta block informeras deltagaren om pensionen samt vad det innebär att åldras i Sverige.

Köksbiträdesutbildning

Vår validerade utbildning till köksbiträde omfattar 16 veckor teori och praktik. De olika modulerna är:

 • Introduktion
 • Arbetsmiljö
 • Hälsa
 • Krishantering
 • Service och värdskap (kundbemötande)
 • Ekonomi
 • Livsmedelshygien
 • Varm- och kallkök samt redskap och maskiner
 • Dukning och servering
 • Grundläggande att arbeta i storkök
 • Terminologi och fackbegrepp inom kök
 • Praktik

Livsmedelshygien

Utbildningen följer livsmedelsverkets rekommendationer vid utbildning av livmedelshygien för företag. Deltagaren ska få goda kunskaper om hur man arbetar med livsmedelshygien, kvalitetssäkring och hur myndigheterna jobbar med livsmedelskontroll. Undervisningen sker genom föreläsningar och diskussioner varvas med praktiska övningar.

 • Orsaker till matförgiftning
 • Ansvar och livsmedelslagstiftning
 • Hälsofaror mikrobiologiska, kemiska, fysiska och allergener
 • Hygien – personlig och rengöring
 • Egenkontroll och HACCP

Tyck till!

Om du har synpunkter, idéer och/eller klagomål på vår verksamhet vill vi gärna få reda på dem. Det är ett sätt för oss att utveckla verksamheten och bli bättre på det vi gör. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker på att vi gör vårt bästa för dig. Därför är det viktigt att vi får reda på när vi inte kan leva upp till förväntningarna. Vi tar tillvara på dina idéer/synpunkter och återkommer till dig så fort som möjligt.

Till enkät

För mer information kring utbildningar, kontakta:

Oumie Njai, 070-453 87 21, oumie.njai@skyddsvarnet.se

Lyssna på Skyddsvärnets podcast

Lyssna här

Se tillgängliga webinarier på Skyddsvärnets Youtube-kanal

Titta här