Vilka är vi?

Hos oss arbetar kvalificerade kontaktpersoner som har erfarenhet och utbildning inom socialt arbete. I personalgruppen finns även en fastighetsskötare som ansvarar för utrustning och underhåll av våra lägenheter samt en enhetschef. Alla som jobbar hos oss har olika bakgrund och inriktning, vi använder oss av varandras kunskaper och tror att våra olikheter ger dig en bättre insats hos oss.

Öppenhet

Vi vill vara en öppen verksamhet för alla som kommer i kontakt med oss – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det betyder bland annat att vi bemöter alla på ett respektfullt sätt, att vi försöker undvika att förutsätta en massa saker om dig och istället vara öppna för just dina förutsättningar och behov. Vi tolererar inte kränkande, hotfulla eller diskriminerande uttalanden och handlingar.

Tillgänglighet

Vår personal talar svenska, engelska, spanska, kroatiska, tigrinja och kurdiska (sorani, kurmanji). Vi använder oss av tolk om du behöver det för att fullt förstå viktig information när du har insats hos oss.

Våra kontorslokaler ligger på entréplan utan trappsteg. Det krävs portkod för att komma in i porten och det saknas automatisk dörröppnare. Ring oss så hjälper vi dig in om det behövs. Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett i närliggande lokal, vi kan visa dig vägen dit eller boka möten där om det behövs.

Våra träningslägenheter har olika tillgänglighet. Vi försöker att matcha lägenhet med dina tillgänglighetsbehov (t.ex. hiss/bottenvåning), men vi har inte möjlighet att utföra bostadsanpassning som kräver större ingrepp i lägenheterna.

VI BIDRAR TILL social HÅLLBARHET GENOM ATT

  • Utgå ifrån en tydlig värdegrund i vårt arbete.
  • Ha målsättningen att du som har insats hos oss ska öka din egenmakt (Hjälp till självhjälp).
  • Arbeta aktivt med jämställdhets, mångfalds- och inkluderingsfrågor i verksamheten.

Vi bidrar till ekologisk hållbarhet genom att

  • Använda ekologiska, miljömärkta och fair trade-certifierade produkter när det är möjligt (till exempel livsmedel, städutrustning, lågenergilampor, färg eller annan lägenhetsutrustning).
  • Källsortera och lämna enhetens avfall till återvinning eller second hand.
  • Informera alla boende om möjligheter att minska negativ miljöpåverkan, till exempel genom källsortering och återvinning i närheten av lägenheten.
  • Använda el från förnybara energikällor (grön el) i alla lägenheter och i våra kontorslokaler.
  • Resa i första hand med kollektivtrafik och sträva efter att våra bilar ska ge minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Vi bidrar till ekonomisk hållbarhet genom att

  • Hålla vår budget i god balans för att trygga och utveckla Skyddsvärnets sociala verksamheter.
  • Inte låta ekonomisk tillväxt ske på bekostnad av ekologisk och social hållbarhet.

 

Vill du komma i kontakt med Träningslägenheter?

Kontakta oss