Förslag om vinsttak hämmar idéburen sektor

Dagens Industri skriver om hur den ideella sektorn drabbas negativt av vinsttaket som föreslås i välfärdsutredningen. Skyddsvärnets vd och direktor, Nilla Helgesson, Famna och andra aktörer inom ideella sektorn tar ställning i artikeln och uttalar en stark kritik mot regeringen.

Förslag till nytt regelverk för utförande av välfärdstjänster kommer genom Betänkande av välfärdsutredningen (SOU 2016:78). Betänkandet föreslår att idéburna aktörer tvingas sänka sina marginaler kraftigt, trots att många inte plockar ut en krona i vinst.

Regeringen har i sitt direktiv till kommittén angivit att de nya reglerna ska underlätta för idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn. Att då samtidigt föreslå denna vinstbegränsning blir motsägelsefullt. Vinstbegränsningen kommer inte att gynna oss idéburna aktörer. Det menar Skyddsvärnets vd Nilla Helgesson.

Utifrån forskning som tagits fram av Score om uppstart och tillväxt inom välfärdssektorn, kan vi se att ideell sektor är riskavert. Vi som idéburna vill inte ta lån för att starta nya verksamheter, på grund av de risker som låntagande för med sig. Det kan drabba våra verksamheter, målgrupper och medarbetare. Som idéburen verksamhet vill vi hantera offentliga medel på ett tillitsfullt sätt och arbeta ihop ett eget kapital för att kunna utveckla, utöka och innovera.

Idéburna verksamheter är beroende av samhällets behov och efterfrågningar, där förmågan att ställa om och tänka nytt är avgörande. Därför gäller det att spara ihop kapital under de år som verksamheten går bättre, för att vi ska kunna överleva och ha kapacitet att möta upp när samhället behöver det. Förslaget från utredaren utgår från att den idéburna sektorn är statisk, när vi i själva verket behöver vara i rörelse och anpassningsbara.

Om vi som idéburna inte kan redovisa vinst och spara kapital så riskerar många verksamheter att inte överleva. Då faller Regeringens intention om att ha en stark idéburen sektor som alternativ till kommersiella aktörer.

Skyddsvärnet är en ideell förening vilket innebär att vi saknar ägare. All vinst återinvesteras i våra verksamheter.

Källor:
Om uppstart och tillväxt: Famna
Artikel: Dagens Industri