Remissyttranden

Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de tycker om betänkandet, utredningen eller förslaget.

Meningen med att skicka utredningsförslag på remiss är att regeringen vill veta vad ett förslag kan leda till. En remissbehandling är också viktig eftersom medborgarna kan vara med och säga vad de tycker. Det är viktigt för demokratin. Skyddsvärnet är återkommande remissinstans för olika betänkanden där vi kan bidra med kunskap och erfarenhet. Nedan samlar vi Skyddsvärnets remissyttranden.

2020

April

Skyddsvärnet har skrivit yttrande på på betänkandet Idéburen välfärd, SOU 2019:56
Skyddsvärnet välkomnar detta betänkande där det för första gången definieras vem som är idéburen aktör i välfärden samt även definierar vad välfärden i Sverige är. Något vi vill höja ett varningens finger åt är att det kommer läggas en avgift på idéburna aktörer som vill vara med i det frivilliga registret. Framtagandet av registret är mycket bra då det gör det lättare att få fram relevant statistik och även underlättar och troligtvis ökar benägenheten att forska på sektorn. Det vi har en viss oro för gäller att avgiften måste vara av mindre storlek för att göra det möjligt för alla att registrerar sig, organisationer ska inte avstå registrering på grund av avgiftens storlek. På ett område anser vi utredningen skulle lagt skarpare förslag och det gäller förslag om en lag för IOP (idéburna offentliga partnerskap) avtal. Vägledningen som tagits fram är pedagogisk och tydlig, vilket säkert gör att den kommer att användas både av det offentliga och de idéburna. För att IOP ska få ordentligt genomslag anser vi att det bör tas fram lagförslag på området.

2017

Februari 2017
Skyddsvärnet har skrivit yttrande om välfärdsutredningens förslag; Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78
Skyddsvärnet anser att utredningen inte tagit fasta på skrivningen ”överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått” i tillräcklig omfattning. Vi uppfattar kommittédirektivet som att någon form av utdelningsbegränsning ska undersökas. Istället bedömer vi det som att utredningen helt fokuserat på vinstbegränsning i sitt arbete som alternativ till att det borde handla om hur man säkerställer att överskottet återförs till verksamheten.

November 2017
Yttrande på Promemoria ”Vissa förslag till ändring i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag” Fi2017/03767/OU. Läs yttrandet här.

2016

April 2016
Skyddsvärnet har blivit remissinstans på ”Palett för ett stärkt civilsamhälle” SOU 2016:13
Skyddsvärnets direktor/VD, Nilla Helgesson har varit involverad i själva framtagandet, genom referensgrupp och expertgrupp i vissa specifika områden, och tycker det finns många bra förslag i betänkandet.
”Nu hoppas jag på att många yttrande kommer in och att förslagen blir verklighet”.

2015

19 november 2015
Yttrande över undantag från vissa bestämmelser i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende.
Läs Skyddsvärnets yttrande här.

19 oktober 2015
Yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. (SOU 2015:55).
Läs Skyddsvärnets yttrande här.

Våld i nära relationer – en hälsofråga (SOU 2014:49).
Läs Skyddsvärnets yttrande här.

2014

26 september 2014
Yttrande om Våld i nära relationer – en folkhälsofråga
(SOU 2014:49).
Läs Skyddsvärnets yttrande här.
Läs pressmeddelandet här.

2013

25 september 2013
Yttrande över Med rätt att delta – Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU2012:69)
Läs Skyddsvärnet yttrande här.
Läs pressmeddelandet här.

2012

6 november 2012
Socialdepartementet, Psykiatrilagsutredningen (S 2008:09), Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2012:17
Del 1
Del 2

Yttrande från Skyddsvärnet på
Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU2012:17)
Pressmeddelande

16 november 2012
Justitiedepartementet, Nya påföljder SOU 2012:34
SOU 2012:34
Skyddsvärnets yttrande
Pressmeddelande

2011

17 oktober 2011
Yttrande från Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm på
Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Yttrande Dialog Stockholm
Stockholms stad

2010

30 november 2010
Till socialdepartementet
Barnskyddsutredningen

2009

Till socialdepartementet, betänkande Ds 2009:19
Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet

Till socialdepartementet, SOU 2009:68
Över förslag om stöd och skydd för barn och unga

2007

Till regeringen – Skyddsvärnets synpunkter 2007-11-15
Regeringen i samtal med ideella sektorns aktörer

2006

Till socialdepartementet –  SOU 2006:57
En bättre tillsyn av misbruksvården

Till Justitiedepartementet, SOU2006:17
En ny häkteslag

Till Socialstyrelsen – remissvar
Nationella riktlinjer

2005

Till Justitiedepartementet, SOU 2005:11717
Ett effektivare brottsmålsförfarande

Till socialdepartementet, SOU 2005:81
Källan till en chans

Till Justitiedepartementet, SOU 2005:54
Framtidens Kriminalvård

2004

Till Justitiedepartementet, Ds 2004:7
Ökad användning av intensivövervakning