Verksamhetsberättelse 2021

Ladda ner VB 2021

Påverkan av pandemin blev betydligt längre än de flesta av oss hade trott. Den har förändrat vår vardag i både smått och stort. Inom idéburen välfärd har vi ställt om och många gånger öppnat upp ännu mer eftersom behovet av stöd blir större när det är någon form av krissituation i landet.

Skyddsvärnet har valt att vara modiga och gasat upp för senaste årens uppförsbacke. Under 2021 startade vi upp ytterligare en secondhandbutik för att ge fler människor möjligheten att komma tillbaka till arbetslivet. Vi har under en längre tid sett stora behov för personer som kommer från Kriminalvården att få ett eget boende. De som bor på våra halvvägshus eller halvvägshusplatser med tilläggstjänst, har under året fått möjlighet att kunna gå vidare till våra utslusslägenheter som Skyddsvärnet startade upp i både Malmö och Stockholm under våren 2021.

Som en av få organisationer fick vi under våren ett innovativt uppdrag, att arbeta med psykisk hälsa för barn och unga i ett socialt utsatt område i Stockholm. Uppdraget är ett socialt utfallskontrakt där fokus ligger på vilka effekter tidigt socialt stöd ger.

Effektmätning av våra insatser är viktigt. Skyddsvärnet har valt att engagera sig i SIS teknisk kommitté, som 2021 påbörjade ett arbete för att ta fram en standard kring effektmätning av insatser och investeringar.

Kvalitetsarbetet är och har alltid varit oerhört viktigt för Skyddsvärnet. Vi har, som en av få aktörer inom idéburen välfärd, i början av året blivit ISO-certifierade inom både kvalitet och miljö.

Vårt kvalitetsarbete visar sig i daglig verksamhet, bland annat genom att vi fått förtroende från Stockholms stad att fortsätta driva deras uppsökande och relationsskapande arbete med barn och ungdomar i offentliga miljöer, vilket vi gjort sedan år 2013.

För att Skyddsvärnet ska kunna stödja ännu fler personer som behöver våra insatser måste vi ibland göra saker annorlunda och inte alltid på samma sätt som andra aktörer. För att göra det krävs mod. Det här modet finns i våra verksamheter och behöver införlivas i allt vi startar upp eller övertar.

Allt mod och engagemang som Skyddsvärnets medarbetare visar i arbetet för att hela tiden förbättra och utveckla oss, är det som leder till att vi kan stödja fler personer som behöver våra insatser.

Nu gasar vi, modiga och engagerade, vidare in i år 2022!

Nilla Helgesson, Direktor/VD

Är du intresserad av ett tryckt exemplar av Skyddsvärnets verksamhetsberättelse 2021?
Vi postar kostnadsfritt.
Mejla din förfrågan med din postadress till nyheter@skyddsvarnet.se