Verksamhetsberättelse 2020

Ladda ner VB 2020

Vi lämnar ett annorlunda år bakom oss. Den globala pandemin har inneburit många kriser både privat, yrkesmässigt och på samhällsnivå. Någon form av kris är ofta en förutsättning för utveckling och mognad. Om vi tar vara på krisen kan den göra att vi, både som personer och organisation, går stärkta ur den och förhoppningsvis även utvecklas och förbättras.

Många säger att kaos och kris är kreativitetens moder. Och det stämmer! Jag är imponerad över hur vi och andra organisationer inom idéburen välfärd har klarat av utmaningen att inte ställa in, utan att ställa om.

Vi har tagit emot klienter som har haft behov av att sitta i karantän. Vi har ställt om i princip alla inskrivningsmöten till digitala möten. Vi har hållit alla våra verksamheter öppna och har till och med utökat öppettiderna i vissa verksamheter.

I början av året gjordes en organisationsförändring i ledningen, vilket innebär att det nu är ännu kortare beslutsvägar. De flesta besluten fattas på den aktuella verksamheten av enhetschefen som har ett stort mandat, befogenhet och ansvar. Det innebär att be-sluten är så nära brukarna som möjligt.

Vi har även avslutat det första helåret med ett nytt journalsystem där alla av organisationens verksamheter finns med och kan följas upp digitalt på en mängd data. Detta har varit ett stöd för oss alla i att både kunna summera vad som varit och hur vi kan utveckla framåt.

Kvalitetsarbetet är och har alltid varit oerhört viktigt för Skyddsvärnet. Vi har under året påbörjat arbetet för att ISO-certifiera oss inom både kvalitet och miljö. Certifieringen beräknas vara klar i början av år 2021.

Vi har tillsammans med andra organisationer inom Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige, arbetat med hur idéburen välfärd ska växa. Ett resultat av detta arbete är att Skyddsvärnet har tagit fram en ny strategisk plan med ambitiösa tillväxtmål för att kunna stödja fler personer i utsatta situationer.

Det finns en mångfald av aktörer i den svenska välfärden idag och Skyddsvärnet är en av dessa. Det finns tre sektorer i samhället: offentligt, privat och idéburet. Det innebär att alla kan göra egna val om vilken aktör de vill ska ansvara för exempelvis barnens skola, föräldrarnas hemtjänst, äldreboende eller skyddade boenden. För att nå ut till fler om att detta är en möjlighet, har Skyddsvärnet startat podcasten Idéburen välfärd.

För att vi ska kunna se alla möjligheter som finns i en kris, finns ett ansvar hos var och en att se på sin verk-samhet på nya sätt och fundera på hur vi kan förändra både delar och i vissa fall en helhet.

Under detta annorlunda år är jag oerhört stolt över hur alla medarbetare på Skyddsvärnet har tagit sig an nya möjligheter med ett stort engagemang, för att fortsätta utveckla organisationen så vi kan stödja ännu fler personer som behöver våra insatser.

Skyddsvärnet går, tack vare er alla, stärkta in i år 2021!

Nilla Helgesson, Direktor/VD

Är du intresserad av ett tryckt exemplar av Skyddsvärnets verksamhetsberättelse 2020?
Vi postar kostnadsfritt.
Mejla din förfrågan med din postadress till nyheter@skyddsvarnet.se