VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

LADDA NER VB 2015 HÄR

Utdrag ur VB 2015

2015 blev året då begrepp som samverkan och samarbete gick från ord till handling. Myndigheter och politiker konstaterade att de inte klarade av flyktingsituationen och bad om hjälp från civilsamhället. Vi inom civilsamhället fick tillsätta olika former av resurser och ett stort engagemang för att gemensamt och tillsammans hjälpas åt i den aktuella situationen. Det har varit ett lärorikt år för oss alla.

Organisationer har olika kompetenser och kunskaper. Vissa har sina styrkor i det akuta skedet medan andra är starka i nästa fas som mer handlar om integration. Skyddsvärnet har sin främsta styrka i den senare fasen, det vill säga integrationen, men har även varit behjälpliga i det akuta skedet genom förebyggande barn och ungdomsverksamhet i offentliga miljöer. Skyddsvärnet har en mångårig erfarenhet av arbete med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Skyddsvärnet tar emot ensamkommande i HVB-hem, familjehem och träningslägenheter. Vårt arbete bygger alltid på att alla individer har egna resurser som ska tas tillvara. Hjälp till självhjälp har varit Skyddsvärnets motto sedan starten år 1910.

Förutom olika boendeformer ger vi personer, exempelvis nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden, möjlighet att komma in på arbetsmarknaden igen genom arbetsträning eller utbildning. Genom våra varierande verksamheter inom sociala företag går 25-40 procent ut i arbete eller studier. Via vår utbildning till köksbiträde för personer med försörjningsstöd kommer 76 procent ut i egen försörjning. Detta är fantastiskt för alla de individer som får nya möjligheter samt ökad självkänsla och stärkt självförtroende. Vi arbetar nu för att utöka verksamheten för att kunna stödja fler till egenförsörjning. Vidare hjälper vi kommuner och företag genom olika

former av kompetensutveckling och utbildningar, såsom certifierad ledarutbildning ”Jalla för alla” kring bättre mottagande, utbildning för att förhindra hot och våld samt workshops om kulturkrockar. År 2015 blev året då SEF, Sveriges Ensamkommandes Förening blev helt självständiga. Skyddsvärnet tog 2012 initiativet till att grunda SEF och byggde upp förbundet under kommande fyra år. Detta genom att utbilda ensamkommande om svenskt föreningsliv, demokrati och om det svenska samhället i stort. Vi har ett fortsatt nära samarbete.

Under 2016 startar vi upp nya verksamheter, såsom Ungdomsboende och SAFE Botkyrka, samt att familjevården utvidgas geografiskt. För att stärka Skyddsvärnet som organisation kommer vi att göra en omfattande satsning på en ledarskapsutbildning för alla chefer och ledare inom organisationen. Ett stort tack till alla medarbetare, uppdragsgivare, klienter, deltagare, aspiranter och styrelsen för det gångna året.

Nilla Helgesson, Direktor/VD