Kvalitet

Skyddsvärnet har ett omfattande kvalitetsarbete för vårt uppdrag och vårt sociala utvecklingsarbete. Vi arbetar systematiskt med målet att vi ska hålla en hög kvalitet för de människor som organisationen kommer i kontakt med i och genom våra verksamheter samt för våra uppdragsgivare och kunder.

Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innehåller en struktur för att styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten. Systemet beskriver vad vi gör, hur och när samt i vilken omfattning men också vilka resultat det leder till. Våra deltagare ska känna sig tillfreds och trygga med våra insatser och med vår personal. Våra uppdragsgivare, samarbetspartners, medlemmar, personal och allmänheten ska uppleva att vi står för professionalism.

 

Vårt förbättringshjul

Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kan illustreras som ett kontinuerligt förbättringshjul som utgörs av fyra faser, vilket innebär att kvaliteten ständigt utvecklas och säkras.

  • Planeringsfasen inbegriper såväl Skyddsvärnets vision och värdegrund, strategi, policys och mål som krav och mål i lagstiftningen.
  • Genomförandefasen innehåller processer och rutiner samt egenkontroll genom avvikelsehantering. Processer och rutiner behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i Skyddsvärnet och dess enheter.
  • Utvärderingsfasen innefattar uppföljning och utvärdering av resultat samt egenkontroll genom flera olika perspektiv och mätinstrument.
  • Förbättringsfasen innebär att utveckla och förbättra processer, rutiner samt att arbeta för att uppnå krav och mål.

Professionalism

I vårt uppdrag och vårt sociala utvecklingsarbete definierar vi vad professionalism inbegriper och strävar dessutom efter att hålla en hög sådan. Med professionalism menar vi att vi gör det vi säger att vi gör och att vi uppfyller det som anges i lagstiftning, riktlinjer och avtal. Verksamheten bedrivs av kompetent personal och utifrån ett ansvar att verka för ett ständigt förbättringsarbete på både individ-, verksamhets- och samhällsnivå.

Delaktighet

För att få en heltäckande bild bedömer vi vår kvalitet utifrån fyra perspektiv och sju olika mätinstrument. Vi tar tillvara på de människors åsikter vi kommer i kontakt med i och genom våra verksamheter. Deras åsikter och deras delaktighet i våra verksamheter är av stor vikt för att höja kvaliteten på dessa. Deras behov och intressen utgör en hörnsten i det som betecknas som en kunskapsbaserad praktik. Vi tar även tillvara på våra uppdragsgivares och samarbetspartners uppfattningar om oss och våra tjänster, vårt stöd och vår omsorg. Dessutom tar vi tillvara på vår personals uppfattningar om Skyddsvärnet och sitt arbete.

Vi berättar gärna mer om vårt kvalitetsarbete

Johan Holmdahl, Kvalitetchef, 070-072 89 07
johan.holmdahl@skyddsvarnet.se