Stöd

Vi vill bidra till att stärka din självständighet, ditt mående och dina förmågor så att du kan bygga en fungerande tillvaro som håller långt efter att du avslutat insatsen hos oss.

Skyddsvärnets motto är ”hjälp till självhjälp”. Det innebär bland annat att vi undviker att ta över ditt eget ansvar och göra saker åt dig. Istället stödjer vi dig i att själv göra vad du behöver för att nå dina mål. Vi har en kognitivt beteendeterapeutisk utgångspunkt, där vi bland annat använder oss av motiverande samtal och färdighetsträning.

KBT, kognitiv beteendeterapi

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en metod där fokus ligger på tankar, känslor och förhållningsmönster i förhållande till det man upplever svårigheter kring. Personen får en ökad medvetenhet om sitt eget beteende och får lära sig nya sätt att hantera det som är svårt.  KBT är en strukturerad och aktiv psykoterapi där det fokuseras mer på nuet och framtiden än på det förflutna. Metoden har i forskning visat sig ha god effekt vid behandling av bland annat ångestsyndrom, depression och missbruk.

ÅP, Återfalls-prevention

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp och syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och därmed möjligheter att undvika återfall. De yttre färdigheterna handlar bland annat om att kunna tacka nej till alkohol på ett effektivt sätt. De inre färdigheterna handlar om att deltagarna tillägnar sig ökad förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall.

Återfallsprevention ges vanligen 1-2 gånger per vecka.

Life Ring

LifeRing är ett sekulärt nätverk av självhjälpsgrupper med människor som stödjer varandra för att hålla sig nyktra och drogfria. LifeRing är fritt från religiösa eller politiska inslag, vårt fokus är att stödja varje ny medlem till en stabil nykter- och drogfrihet. Vår filosofi bygger på att positivt stödjande bemötande förstärker vår egen motivation att tacka ja till ett bättre liv och nej till droger och alkohol.  Det gör att varje medlem själv får upptäcka och bestämma vad som fungerar bäst för att nå sitt mål, återhämtning, tillfrisknande och ett liv fritt från alkohol och droger.  Medlemskap är konfidentiellt och kostnadsfritt, du bestämmer själv om du vill vara med. Människor som har medicin enligt läkares ordination är också välkomna.

LifeRing-möten finns på flera orter i Sverige och finns idag i Stockholm, Boden och Göteborg. Under mötena sitter vi i en ring runt ett bord, fikar och samtalar. Ordet går runt och mötets tema är oftast ”Hur har veckan varit och vad händer nästa vecka?”

Vi uppmuntrar till samspråk och positiva stödjande kommentarer genom hela mötet. Mötena avslutas med en enkel applåd. För mer info se hemsidan www.lifering.se

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss?

Kontakta oss