Vision och värdegrund

Vår vision och värdegrund präglar Skyddsvärnets arbete och utveckling. Vision betyder och beskriver vad vi vill uppnå och har en tydlig koppling till vårt uppdrag. Värdegrund beskriver vilka värderingar som ska leda oss mot visionen.

Vision

Vi förebygger social utslagning i samhället samt är opinionsbildande och utvecklar socialt arbete.

Värdegrund

Skyddsvärnets värdegrund har skapats inom organisationen och bygger på dialog och samarbete. Vi arbetar kontinuerligt för att bibehålla en aktuell värdegrund.

Våra värdeord

Humanitet

Med humanitet menar vi att verksamheten bedrivs med hänsyn till allas lika värde oavsett ålder, kön, funktionshinder, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning.

Delaktighet

Med delaktighet menar vi att verksamheten bedrivs genom tilltro till människors egen förmåga och vilja att ta ansvar, där den bärande principen är Hjälp till självhjälp.

Flexibilitet

Med flexibilitet menar vi att verksamheten bedrivs utifrån varje individs behov och stödinsatser. Vi ser möjligheterna.

Nytänkande

Med nytänkande menar vi utveckling av nya verksamheter utifrån behov.

Kvalitet

Med kvalitet menar vi att verksamheten bedrivs med kompetent och empatisk personal, att vi följer gällande lagar och riktlinjer inom våra områden och att vi gör det vi säger.

Skyddsvärnets motto sedan 1910 är ”Hjälp till självhjälp”