Kvalitet

Skyddsvärnet har ett omfattande kvalitetsarbete samt tydliga kvalitetsprocesser för vårt uppdrag och sociala utvecklingsarbete. Målet är att vi ska hålla en hög kvalitet för de människor vi kommer i kontakt med i och genom våra verksamheter samt för våra uppdragsgivare.

Kvalitetsarbete

Skyddsvärnet kvalitetsarbete beskriver vad vi gör och när, var och hur samt i vilken omfattning men också vilka resultat som det leder till. Våra deltagare ska känna sig tillfreds och trygga med våra insatser och med vår personal. Våra uppdragsgivare, samarbetspartners, medlemmar, personal och allmänheten ska uppleva att vi står för hög kvalitet och professionalism.

Vår kvalitetscirkel

Skyddsvärnet har ett aktivt kvalitetsarbete som innebär kontinuerlig utveckling utifrån en kvalitetscirkel. Den innehåller tre steg och där varje steg inbegriper verktyg, aktiviteter och rutiner.

Vi identifierar behov och problem i vårt arbete och ute i samhället samt planerar för förbättringar och lösningar. Vi genomför förbättringar och lösningar utifrån identifierade behov och problem. Vi följer upp och utvärderar vårt arbete, de förbättringar och lösningar vi genomför. Vi är en lärande organisation och tar lärdom av våra tidigare erfarenheter, uppföljningar, utvärderingar och resultat men även utifrån rådande kunskap och evidens.

Hög kvalitet

Skyddsvärnets uppdrag och vårt sociala utvecklingsarbete definierar vad kvalitet inbegriper och strävar dessutom efter att hålla en hög kvalitet. Det innebär att uppfylla våra mål både på en individ- och en verksamhetsnivå, att uppfylla de mål som anges i lagstiftning och föreskrifter samt de krav som ställs i de avtal vi har och göra det vi säger att vi gör.

Delaktighet

För att få en heltäckande bild bedömer vi vår kvalitet utifrån flera perspektiv och genom flera olika slags mätinstrument. Skyddsvärnet tar tillvara på de människors åsikter som vi kommer i kontakt med i och genom våra verksamheter. Deras åsikter och deras delaktighet i våra verksamheter är av stor vikt för att höja kvaliteten på dessa. Deras behov och intressen utgör en hörnsten i det som betecknas som en kunskapsbaserad praktik. Vi tar även tillvara på våra uppdragsgivares och samarbetspartners uppfattningar om oss och våra tjänster, vårt stöd och vår omsorg. Dessutom tar tillvara på vår personals uppfattningar om Skyddsvärnet och sitt arbete.

Vi berättar gärna mer om vårt kvalitetsarbete

Johan Holmdahl, Kvalitet- och projektchef, 070-072 89 07
johan.holmdahl@skyddsvarnet.se